Close

Versterking stationsgebied Oldenzaal

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

Het project maakt onderdeel uit van het Masterplan Oldenzaal Centraal dat voorziet in grootschalige herinrichting van de stationsomgeving. De oorspronkelijke naam van dit deelproject, “deelgebied Bisschop Balderikstraat” is recent gewijzigd in “Stakenbeek”. De herinrichting van de Stakenbeekzone is gereed, brug en vissteigers zijn aangelegd. De 1e fase is bouwrijp, eind 2016 is het gehele gebied naar verwachting bouwrijp. De geluidswal is gereed, schermen aan de zijkant moeten nog worden aangebracht. Met de uitgifte van kavels in de 1e fase is gestart, de twintig particuliere kavels zijn op twee na in optie gegeven en een aantal is op dit moment verkocht. De animo voor dit plangebied is groot.

 

Daarnaast ontwerpt een architect op dit moment woningen in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De gemeente Oldenzaal gaat ervanuit dat vanaf voorjaar 2017 de rest van het gebied kan worden uitgegeven.

 

De huidige 1e fase krijgt nog een vervolg met een 2e fase, die op dit moment verdere invulling krijgt. Onder andere type en hoeveelheid woningen moet hierbij nog nader worden bepaald.

 

De grootschalige herinrichting van de stationsomgeving is in uitvoering, dit geldt evenzeer voor de realisatie van dit deelproject “Stakenbeek”. De realisatie van de 1e fase verloopt voorspoedig. Invulling van de 2e fase is in ontwikkeling.

Afronding:

Men verwacht de oorspronkelijke doelstellingen te kunnen realiseren. De einddatum van dit project, eind 2020, wordt nog steeds haalbaar geacht.

Projectdetails

€ 16.400.000,-
Borne