Close

Pilot Spontane Binnenstad

Projectinformatie

Doelstelling:

De stad is een belangrijke component voor het economisch klimaat van Twente. Evenwichtige en vitale steden vormen de voedingsbodem voor talent. Wereldwijd komen innovaties tot ontwikkeling en toepassing in ‘creatieve en slimme’ steden. De Netwerkstad Twente in 2040 is zo’n creatieve en slimme stad, met een goed voorzieningenniveau, ruimte voor initiatief en creativiteit, en goede huisvesting, ook voor studenten, internationale kenniswerkers en vakmensen. De dynamiek van een stedelijke campus waar wordt geleerd, gewoond en geleefd, bevordert de samenwerking tussen innovatieve bedrijven en start-ups en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Een belangrijke opgave is om het hele stedelijk gebied in deze economische en creatieve ontwikkeling mee te nemen.

Projectdetails:

De rol van de beheerorganisatie bij deze projecten is beperkt en vooral van financiële aard. De inhoudelijke beoordeling van en advisering over de verschillende projecten vindt plaats in de Projectgroep Complementaire Binnensteden. Op grond van dat advies besluit het Directeuren Overleg Ontwikkel Agenda NT over het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage uit het OA- budget.

 

De betrokken steden toetsen en beoordelen vanwege hun medefinanciering de inhoudelijke en financiële eindverantwoording van de projecten. Bij een positief besluit wordt de eindafrekening ter fiattering voor aan het Directeuren Overleg en neemt de beheerorganisatie de verdere afhandeling voor zijn rekening.

 

Van het beschikbare budget is bijna 60% toegekend. De resterende middelen zullen naar verwachting de komende periode worden toegekend. Er zijn geen verdere bijzonderheden te melden.

De Pilot Spontane Binnenstad heeft een eigen website met informatie over alle projecten >>Lees hier verder

Afronding:

Het project is afgerond als het totale bedrag in de projecten is gestoken.

Projectdetails

In de voorliggende rapportage is op pagina 4 een tabel opgenomen met de per 1 november 2016 gehonoreerde projecten binnen de Pilot Spontane Binnenstad. Hieruit blijkt dat rond 60% van het beschikbare budget is toegekend aan 26 projecten. De verwachting is dat het resterende budget de komende jaren wordt ingezet voor nieuwe projecten.
Almelo, Hengelo, Borne, Enschede, Oldenzaal