Close

International School Twente

Projectinformatie

Doelstelling:

Voor de economische ontwikkeling van Twente is voldoende, goed geschoold talent noodzakelijk. Er is dan ook behoefte aan een continue en groeiende stroom van talent. Met talent worden hoogopgeleiden bedoeld én vakmensen met een beroepsopleiding. De ambitie is om talent aan te trekken, op te leiden en blijvend te binden aan Twente. Het is daarbij niet alleen zaak de juiste opleidingen te bieden, maar vooral ook om het talent duurzaam te binden aan de regio. Om dit te bereiken, zijn goede en uitdagende banen nodig en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Door uitvoering van de Human Capital Agenda wordt geïnvesteerd in het werven en opleiden van talent. Via de Innovatiesprong Twente wordt ingezet op het creëren van banen in de sector hightech systemen en materialen, en met de ontwikkeling van aantrekkelijke werklocaties zoals het gebied Kennispark en de Thales Campus wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk werkklimaat.

Status:

De International School Twente is de derde geaccrediteerde school in Nederland. De autorisatie voor het International Baccalaureate Diploma Program (IB) verloopt volgens plan. De voorbereiding is gestart voor de “verification visit” dat is gepland in voorjaar van 2017. Als de uitkomst hiervan positief is mag de IST zich vanaf dat moment presenteren als “IB World School”. Hiernaast is aandacht besteed aan:
– Professionalisering communicatie
– Deskundigheidsbevordering
– Leerlingenprognose
– Doorgaande leerlijn
– Nieuw gebouw

 

Prioriteiten najaar 2016-voorjaar 2017. Voor komend half jaar zijn de volgende prioriteiten benoemd:
– uitwerken van een adequate governance structuur voor de IST, waarbinnen ook de betrokkenheid van bedrijfsleven en overheden is georganiseerd
– professionaliseren van relatiebeheer
– verder voorbereiden en realiseren van de IB DP autorisatie
– marketing IST om groei van leerlingenaantal te realiseren
– vergroten naambekendheid en zichtbaarheid
– inrichting en implementatie van de administratieve organisatie
– integreren van Kinderopvang in het onderwijsaanbod van de IST

Afronding:

De uitvoering van dit project kent een goede start. Sinds de toekenning van de financiële ondersteuning begin dit jaar, zijn de nodige stappen gezet om de geformuleerde doelen uit het projectplan te realiseren. De doelstelling qua afronding wordt gehaald.

Projectdetails

€ 2.894.500,-
Enschede